Mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau
“Mae hyd yn oed yr effaith bositif leiaf allwch chi ei chael ar berson ifanc yn gallu newid ei fywyd am byth.”
“Mae cynnig cariad a sefydlogrwydd yn eu bywydau i bobl ifanc nid yn unig yn newid eu bywydau, ond hefyd yn rhoi llawer o foddhad i mi.”
“Pan rydw i’n gweld person ifanc yn gwneud cynnydd ac yn cael canlyniadau da yn yr ysgol neu’r coleg, rydw i’n meddwl, ‘do, rydw i wedi gwneud rhywbeth gwerth chweil!”

Ydych chi’n barod i wneud newid?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth 2017 – ymgyrch flynyddol fwyaf y DU i godi ymwybyddiaeth o ofal maeth, a gyflwynir gan yr elusen gofal maeth, The Fostering Network. Ers bron i 20 mlynedd, mae’r ymgyrch wedi bod yn hyrwyddo ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth ledled y DU.

Mae hefyd yn cefnogi gwasanaethau maethu i dynnu sylw at yr angen am fwy o ofalwyr maeth. Mae angen miloedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn i ofalu am blant, a’r angen mwyaf yw gofalwyr maeth i blant hŷn, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant anabl a phlant sy’n geiswyr lloches heb gwmni oedolyn.

Eleni mae’r Pythefnos Gofal Maeth yn cael ei gynnal rhwng dydd Llun 8 a dydd Sul 21 Mai, a’r thema’r tro hwn yw ‘mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau.’

Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib wybod am bŵer gofal maeth i drawsnewid bywydau, a hefyd am yr angen am fwy o ofalwyr maeth. Darllenwch sut mae ein gofalwyr maeth yn newid bywydau heddiw…

Stori Huw

Stori Tania

Stori Will

Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yw gwasanaeth maethu’r awdurdod lleol a’i nod yw darparu lleoliadau o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc sydd, heb fod ar fai eu hunain mewn unrhyw ffordd, yn methu aros mwyach gyda’u teuluoedd gwaed.

Darperir lleoliadau drwy gyfrwng ein gofalwyr maeth mewnol sy’n chwarae rôl hanfodol mewn creu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel bod plant a phobl ifanc yn gallu cyflawni eu potensial gyda hyder.

Dewch i’n cyfarfod ni!

Fedrwch chi newid bywydau a chynnig cartref cariadus i blentyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Os oes gennych chi ystafell sbâr ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu, mae mwy o wybodaeth ar gael mewn cyfres o ddigwyddiadau mewn sioe deithiol rydym wedi’i threfnu i gefnogi’r Pythefnos Gofal Maeth.

DYDDIAD LLEOLIAD AMSER
Dydd Mercher 17 Mai Asda, Pen-y-bont ar Ogwr 10am - 2pm
Dydd Iau 18 Mai Canolfan Chwaraeon Maesteg 4pm - 7pm
Dydd Gwener 19 Mai Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 10am - 2pm

Byddwch yn gallu siarad â gofalwyr maeth lleol am eu profiadau a bydd ein tîm maethu wrth law hefyd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Does dim ots os mai dim ond chwilfrydig ydych chi am sut mae maethu’n gweithio, yn ei ystyried ar gyfer y dyfodol neu wedi penderfynu eisoes yr hoffech faethu – byddwn wrth ein bodd yn cael sgwrs gyda chi!

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am fod yn ofalwr Maeth, llenwch ein ffurflen ymholiadau fer a bydd un o’n tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi!